"The Beatles"


17" x 11"
Graphite on
  White Paper
Copyright 1994 Thomas Key